E-mail Disclaimer

Privacy Statement

Pricacy Statement NL

Privacyverklaring SEP Peeters Uitzendorganisatie.


De privacyverklaring van SEP Peeters Uitzendorganisatie geldt voor alle bedrijven binnen de SEP Peeters groep. Deze gelden dus voor SEP Peeters Oirlo BV en SEP Peeters 4U BV. Hieronder vindt u de inhoud van de Verklaring:
Persoonlijke gegevens:

• Wij verzamelen uw persoonlijke gegevens voor diverse doeleinden, zoals het verwerken van loon, arbeidsovereenkomsten, afhandelen van sollicitatieprocedures en correspondentie met u en onze klanten/opdrachtgevers
• Gegevens welke wij verzamelen uit andere bronnen, combineren wij. Dit doen wij om de nauwkeurigheid van onze gegevens beter af te stemmen.
Waar worden uw persoonlijke gegevens voor gebruikt:
• Voor en achternaam: Communicatie naar de klant, opstellen van contract, aanduiding op loonstrook.
• Adres, postcode en woonplaats: Opstellen van contract, communicatie via post.
• Geboortedatum en geboorteplaats: Opstellen van contract, vaststellen van de identiteit, bepalen van lonen, verwerken van de loonaangifte. Het (voor zover mogelijk) maken van afspraken met artsen en arbodiensten.
• Legitimatiebewijs: het vaststellen van de identiteit. Opstellen van contracten.
• E-mailadres: communicatie tussen SEP Peeters en u. Denk aan wijzigingen in wetgeving of planning en versturen van de loonstroken.
• IBAN, BIC-code en tenaamstelling van de rekening: Voor het giraal overmaken van uw loon. Wij als uitzendbureau zijn verplicht het loon uit te betalen op een bankrekening van de werknemer zelf.
• Telefoonnummer: Om uw snel op de hoogte te kunnen brengen van wijzigingen op de planning en overige informatie te delen.
• Telefoonnummer 2de contactpersoon: voor noodgevallen. Denk aan bijvoorbeeld een bedrijfsongeval. Dan kunnen wij u naasten ten alle tijden informeren. LET OP: maak ook aan uw contactpersoon bekend dat u zijn/haar telefoonnummer bij ons af geeft voor noodgevallen.
• Medische gegevens: Voor enkele werkzaamheden, kan het zijn dat wij u vragen voor enkele gegevens. Denk bijvoorbeeld aan epileptici. Het is in uw eigen belang dat wij de verantwoordelijke op de werkvloer hierover informeren. Verder kunnen wij enkele gegevens verwerken, welke noodzakelijk zijn voor de snellere herintreding van werkzaamheden.
• BSN Nummer: deze gebruiken wij voor het verwerken van uw loon. Wij dienen dit nummer te hebben voor de loonaangifte bij de belastingdienst.
Welke rechten gelden er voor u:
• Recht op vergetelheid: u heeft het recht om “vergeten” te worden. Echter wij hebben voor bepaalde documenten en gegevens een wettelijke bewaarplicht.
• Recht op dataportabiliteit: u heeft het recht om gegevens op te vragen welke wij in ons systeem hebben staan, om deze vervolgens af te geven aan een ander uitzendbureau.
• Recht op inzage: u heeft het recht om inzage te verkrijgen voor alle gegevens welke wij van u verwerken. (Deze kunt u allemaal vinden in het online portaal welke u krijgt toegestuurd)
• Recht op rectificatie en aanvulling: bent u het niet eens met de gegevens welke wij verwerken, of klopt er iets niet? Dan kunt u dat aangeven en zullen wij deze z.s.m. aanpassen.
• Recht op beperking van de verwerking: u heeft het recht om beperking van verwerking aan te vragen. Wij zullen daarmee gaan kijken wat we allemaal niet hoeven te verwerken. Ons doel is om zo min mogelijk gegevens te verwerken welke wij niet nodig hebben. Hierdoor willen wij al zo veel mogelijk aan dit recht voldoen.
• Het recht met betrekking tot geautomatiseerde besluitvorming: elk besluit wat wij maken, zal niet alleen gebaseerd zijn op een beslissing van een programma. Elk besluit zal dus door ons persoonlijk genomen worden.
• Het recht om bezwaar te maken tegen verwerking: als u zich beroept op dit recht, zullen wij alle vormen van verwerking stil zetten. Dit kan echter grote gevolgen hebben voor de afhandeling van uw arbeidscontract. U kunt zich persoonlijk vooraf laten inlichten door ons.

Privacy Statement EN

Privacy statement SEP Peeters Uitzendorganisatie.

The privacy statement of SEP Peeters Uitzendorganisatie applies to all companies within the SEP Peeters group. These therefore apply to SEP Peeters Oirlo BV and SEP Peeters 4U BV. Below you find the content of the Declaration:
Personal information:

• We collect your personal information for various purposes, such as processing wages, employment contracts, handling job application procedures and correspondence with you and our clients/recipients.
• We combine data that we collect from other sources. We do this to improve the accuracy of our data.
What are your personal details used for:
• First and last name: Communication to the customer, preparation of the contract, indication on salary slip.
• Address, postal code and town: Drafting the contract, communication via mail.
• Date of birth and place of birth: Drafting the contract, determining the identity, determining wages, processing the wage declaration to the authorities. Making appointments with doctors and health and safety services (insofar as possible).
• Identity card: determining the identity. Drafting contracts.
• E-mail address: communication between SEP Peeters and you. Think of changes in legislation or work planning and sending the salary slips.
• IBAN, BIC code and name of the account: For transferring your wages to your bank account. We as an employment agency are obliged to pay the wages on a bank account of the employee himself.
• Telephone number: To be able to quickly inform you about changes in the work planning and to share other information.
• Telephone number 2nd contact person: for emergencies. Think, for example, of an industrial accident. Then we can contact and inform your family at any time. ATTENTION: also inform your contact person that you are giving us his/her telephone number for emergencies.
• Medical details: For some activities, we may ask you for some information. Consider, for example, epileptics. It is in your own interest that we inform the person in charge of this on the work floor. Furthermore, we can process some data that are necessary for the quicker re-entry of work.
• BSN Number: we use this to process your wages. We must have this number for the wage declaration with the tax authorities.
What rights apply to you:
• Right to forgetfulness: you have the right to be "forgotten". However, we have a legal retention obligation for certain documents and data.
• The right to data portability: you have the right to request data that we have in our system, and then hand it over to another employment agency.
• Right of access: you have the right to inspect all data that we process about you. (You can find them all in the online portal which you will receive)
• Right to rectification and supplement: do you disagree with the data we process, or is something wrong? Then you can indicate that and we will adjust it as soon as possible.
• Right to limit the processing: you have the right to request a restriction of processing. We will take a look at what we do not have to deal with. Our goal is to process as little information as possible that we do not need. Because of this we want to comply with this right as much as possible.
• The right with regard to automated decision-making: every decision we make will not be based solely on a decision of a program. Every decision will therefore be taken by us personally.
• The right to object to processing: if you invoke this right, we will stop all forms of processing. However, this can have major consequences for the settlement of your employment contract. You can personally be informed by us in advance if you want to.

Privacy Statement PL

Oświadczenie o ochronie prywatności SEP Peeters Uitzendorganisatie.

Oświadczenie o ochronie prywatności firmy SEP Peeters Uitzendorganisatie dotyczy wszystkich firm należących do grupy SEP Peeters. Mają one zastosowanie do SEP Peeters Oirlo BV i SEP Peeters 4U BV. Poniżej znajdziecie Państwo treść deklaracji:
Dane osobowe:

• Zbieramy dane osobowe do różnych celów, takich jak przetwarzanie wynagrodzeń, sporządzanie umów o pracę, obsługa procedur aplikacyjnych i korespondencja z Państwem i naszymi klientami / zleceniodawcami.
• Łączymy Państwa dane, które zbieramy z innych źródeł. Robimy to, aby poprawić dokładność naszych danych.
W jakim celu Państwa dane osobowe są wykorzystywane:
• Imię i nazwisko: komunikacja z klientem, sporządzanie umowy, sporządzanie specyfikacji wynagrodzenia.
• Adres, kod pocztowy i miejscowość: sporządzanie umowy, komunikacja za pośrednictwem poczty.
• Data urodzenia i miejsce urodzenia: sporządzenie umowy, ustalenie tożsamości, określenie wynagrodzenia, przetwarzanie specyfikacji wynagrodzeń. Umawianie spotkań z lekarzami rodzinnymi i zakładowymi (w takim stopniu na ile to możliwe).
• Dowód tożsamości: określenie tożsamości. Przygotowywanie umów.
• Adres e-mail: komunikacja między SEP Peeters a Państwem. Proszę pomyśleć o zmianach w ustawodawstwie lub planowaniu i wysłaniu odcinków wypłat.
• IBAN, kod BIC i potwierdzenie właściciela konta: do wypłaty wynagrodzenia w formie polecenia zapłaty. Jako agencja pracy jesteśmy zobowiązani do zapłaty wynagrodzenia na rachunek bankowy pracownika.
• Numer telefonu: aby móc szybko poinformować Państwa o zmianach w planowaniu i udostępnieniu innych informacji.
• 2gi numer telefonu osoby kontaktowej: w nagłych przypadkach. Pomyślcie Państwo na przykład o wypadku w miejscu pracy. Możemy poinformować wskazana osobę w dowolnym momencie. UWAGA: poinformuj również osobę kontaktową, że podajesz nam jej numer telefonu do kontaktu w nagłych przypadkach.
• Dane medyczne: w przypadku niektórych prac możemy poprosić Państwa o podanie pewnych informacji. Rozważmy na przykład epilepsję. W interesie klienta i pracownika informujemy osobę odpowiedzialną za to stanowisko pracy. Ponadto możemy przetworzyć pewne dane, które są niezbędne do szybszego ponownego powrotu do pracy.
• Numer BSN: używamy tego do obliczania Państwa zarobków. Musimy mieć ten numer do składania deklaracji płac w urzędzie podatkowym.


Jakie prawa odnoszą się do Ciebie:
• Prawo do zapomnienia: macie Państwo prawo być "zapomnianym". Mamy jednak prawne zobowiązanie do przechowywania niektórych dokumentów i danych.
• Prawo do przenoszenia danych: macie Państwo prawo żądać danych, które posiadamy w naszym systemie, a następnie przekazać je innej agencji zatrudnienia.
• Prawo dostępu: macie Państwo prawo do wglądu we wszystkie swoje dane, które przetwarzamy (możecie je znaleźć wszystkie na portalu internetowym, który od nas otrzymacie)
• Prawo do sprostowania i uzupełniania: Jeśli nie zgadzacie się Państwo z danymi, które przetwarzamy, lub coś jest nie tak, możecie Państwo to nam zasygnalizować, a my uzupełniły lub zmienimy tak szybko jak to możliwe.
• Prawo do ograniczonego przetwarzania danych: macie Państwo prawo zażądać ograniczenia przetwarzania Waszych danych. Przyjrzymy się temu, z czym nie musimy mieć do czynienia. Naszym celem jest przetwarzanie jak najmniejszej ilości informacji. Z tego powodu chcemy przestrzegać tego prawa w jak największym stopniu.
• Prawo w odniesieniu do automatycznego podejmowania decyzji: każda decyzja, którą podejmujemy, nie będzie opierać się wyłącznie na decyzji systemu. Każda decyzja zostanie więc podjęta przez nas osobiście.
• Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych: jeśli skorzystacie Państwo z tego prawa, wstrzymamy wszystkie formy przetwarzania. Może to jednak mieć poważne konsekwencje dla wywiązywania się z praw i obowiązków wynikających z umowy o pracę. Należy nas o tym fakcie z wyprzedzeniem i osobiście poinformować.